1. Základné informácie

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „VOP“) sa vzťahujú na zmluvy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Na zmluvné vzťahy s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi (napr. SZČO), sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (podľa ustanovení §411-441 Obchodného zákonníka).
 • Predávajúcim je Ing. Anežka Ďurovičová, Petöfiho 26, 82106 Bratislava, DIČ 1080812667, tel.č. +421 915 905 559, e-mail: info@menave.sk. Predávajúci je zároveň aj prevádzkovateľom elektronického obchodu www.menave.sk (ďalej tiež len „e-shop“).
 • Kupujúcim je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať cez e-shop predávajúceho, vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho (e-shop). Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku zaslaním emailu alebo správy prostredníctvom socialnej siete a potvrdila tiež oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.


2. Objednávka a uzavretie zmluvy

 • Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.


3. Cena tovaru

 • Ceny tovaru sú uvádzané v Eurách vrátane všetkých súvisiacich daní a sú platné v čase objednania tovaru.
 • V cene tovaru nie je započítané poštovné.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.


4. Poštovné

 • Zasielky sú odosielané prepravnou spoločnosťou Paketa na výdajne miesto. Výška poštovného pre zasielky doručované v rámci Slovenska je 3,30 EUR.


5. Platba za tovar

 • Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:
 1. platba vopred (bankovým prevodom na účet - IBAN SK81 0200 0000 0028 3526 1056),
 2. online platba kartou
 • Súčasťou objednávky je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.


6. Dodanie tovaru

 • Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Predávajúci odosiela tovar, ktorý je skladom zvyčajne do 2 dní odo dňa pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 • Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

7. Reklamačný poriadok

 • Kupujúci je povinný u predávajúceho reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 • Reklamácie sú vybavované e-mailom na: info@menave.sk.
 • Za účelom reklamácie tovaru je potrebné následne zaslať reklamovaný tovar, riadne vyplnený reklamačný formulár a kópiu faktúry na adresu:

Ing. Anežka Ďurovičová
Petöfiho 26
821 06 Bratislava
Slovenská republika

 • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
 • Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby.
 • Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí kupujúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci. Každú reklamáciu vybavuje predávajúci v zákonnej lehote a o jej priebehu informuje kupujúceho.
 • Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
 1. nešetrným, resp. nesprávnym zaobchádzaním
 2. prirodzeným alebo nadmerným opotrebením
 3. znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa
 5. vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 6. pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 7. mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
 • V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.


8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť (neakceptovať) návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné. V tomto prípade bude predávajúci okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky. Ku každej objednávke sa pristupuje individuálne so snahou maximálne vyjsť v ústrety kupujúcemu.
 • Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §7 právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru a ďalších 14 dní na odoslanie tovaru predávajúcemu od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy si môže kupujúci uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (emailom na adresu info@menave.sk), spolu s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom bankového účtu. Na tento účel je možné použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stiahnutie TU. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 • Kúpna cena tovaru je v prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy vrátená kupujúcemu najneskôr do 14 dní – odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy na uvedené číslo bankového účtu kupujúceho.
 • Vrátený tovar prosím zasielajte:
 1. Zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
 2. Bez známok používania a nosenia spôsobených zaobchádzaním nad rámec zákona 102/2014 Z.z..
 3. Spolu s dokladom o nákupe.
 4. Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.
 5. Pri zasielaní tovaru predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.


9. Alternatívne riešenie sporov

 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


10. Ochrana osobných údajov

 • Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu.
 • Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.
 • Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.
 • Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.
 • Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).
 • Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám.
 • Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:
 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
 2. informácie o spracúvaní osobných údajov,
 3. zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,
 4. opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
 • Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:
 1. spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku
 3. alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.
 • Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.


11. Práva k fotografiám

 • Majiteľom všetkých práv k fotografiám na stránke www.menave.sk je Ing. Anežka Ďurovičová. Použitie fotografií bez predchádzajúceho súhlasu nie je dovolené.